opc_loader

Wij zijn helaas weer gesloten en wensen iedereen een goed en gezond 2022 toe.

Print deze pagina:

                                     

             ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1.1 De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "u") worden geplaatst bij Feminine, hierna aangeduid als "Feminine", "ons" of "we", via de website van Feminine.
1.2 Door gebruik te maken van Feminindomburg.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteert u dat u bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de "Voorwaarden"). Zorg dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u een bestelling plaatst.
1.3 Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Nederland, Belgie of Duitsland kunnen een bestelling plaatsen.
1.4 Het feit dat producten op enig tijdstip om Femininedomburg.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
1.5 We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de Voorwaarden die geldt voor uw bestelling is de versie die te vinden is op Femininedomburg.nl ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Feminine. Feminine is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Feminine dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen, levereringskosten en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.
3.2 Betaling dient direct te geschieden. 
3.3 Betaling kan geschieden per PayPal, Ideal en bij afhalen. 
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door bedrijfsnaam.

 

Artikel 4. Levering
4.1 Feminine gaat zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om uw bestelling af te leveren op uw woonadres. 
4.2 Feminine streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 3 tot 5 werkdagen na bevestiging van een besteling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kunt u de bestelling annuleren.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Feminine verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Feminine geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Feminine garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Feminine daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Feminine de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Feminine te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Feminine producten aan de afnemer levert, is Feminine nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop bedrijfsnaam ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Feminine na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Feminine in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Feminine, dan wel tussen Feminine en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Feminine, is Feminine niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Feminine.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Feminine ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Feminine gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Feminine kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Feminine schriftelijk opgave doet van een adres, is Feminine gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Feminine schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Feminine in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Feminine vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 Feminine is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.